Konferencja naukowa to część obchodów 667. rocznicy lokacji miasta Pilzna. Przedmiotem rozmów było również rzemiosło, działalność muzealna, rynki małych miast, Pilzno i okolice w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej, a także najcenniejsze zabytki gminy Pilzno. Spotkanie zorganizowano w Domu Kultury w Pilźnie. Na konferencję naukową zaprosili: Burmistrz Pilzna, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, oraz Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz relację video

Zobacz zdjęcia
Program konferencji

10.00 Przywitanie gości
10.15-11.45 Sesja I
Robert Borkowski – Cechy rzemieślnicze w Głogowie Małopolskim
Sławomir Wnęk – Rzemiosło strzyżowskie od końca XVIII wieku do 1939 roku. Wybrane zagadnienia
Walenty Kotula – Przedmioty codziennego użytku w gospodarstwie domowym małego miasta (wspomnienia z
dzieciństwa mieszkańca Głogowa Małopolskiego z lat 50. i 60. XX w.)
Małgorzata Kutrzeba – Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej
Marzena Baum-Gruszowska – Lokalne muzeum w globalnym świecie” – działalności Muzeum Regionalnego w
Pilźnie
Włodzimierz Bohaczyk – Muzeum Lalek w Pilźnie i Miniaturowa wieś Reymontowska

11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.30 Sesja II
Anna Leska – Rynek małego miasta na przykładzie miasteczek podkarpackich
Marzena Baum-Gruszowska – „Dziedzictwo obok mnie”. Najcenniejsze zabytki architektury i budownictwa
Gminy Pilzno, wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego
Celina Chorążak – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie – obiekt i działalność organizacji
Jacek Magdoń – Od autonomii do Niepodległości. Kultura materialna małego miasta na przykładzie budynku
dawnej Powiatowej Kasy Oszczędności w Ropczycach
Sabina Leska – Pozostałości latoszyńskiego parku dworskiego jako część kultury materialnej miasta Dębica
Maciej Małozięć – Tragiczny epilog. Pilzno i okolice w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej
Krystyna Leśniak-Moczuk – Media przekazu i łączności oraz środki transportu w małym mieście na tle wsi

13.30-13.45 Przerwa
13.45-15.15 Sesja III
Eugeniusz Moczuk – Szkoła a małomiasteczkowej społeczności. Działania na rzecz bezpieczeństwa.
Wiesława Rybka – Działalność Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej oraz Zespoły
Obrzędowego Futomianie
Anna Bączek – O sztuce Pilźnian na przykładzie wybranych autorów

Michał Zych, Roman Zych – Kolekcjonerstwo jako kategoria społeczno-kulturowa na przykładzie działalności
kolekcjonerskiej, bibliofilskiej i popularyzatorskiej Czesława Drąga w świetle enuncjacji prasowych
publikowanych w latach 1970-2020.
Jacek Podlasek, Zofia Mosoń – Lokalne wydawnictwa poświęcone Miastu i Gminie Pilzno
Mariusz Zemło – Aby przetrwać mogła materia. Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Collegium Suprasliense

15.30 Obiad
16.15 Występ Kapeli „DoOporÓ” z Pilzna
17.00 Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Pilźnie